Galleries - September 2018

^z>s dd ͕ W/ ^^K͛^ Dh^ ^LJůǀĞƩĞ Ă ǀŝĚ͕ ůĂƚĞƌ >LJĚŝĂ ŽƌďĞƩ͕ ĮƌƐƚ ŵĞ ƚ WĂďůŽ WŝĐĂƐƐŽ ŝŶ ƚŚĞ ϭϵϱϬƐ ĂŶĚ ŚĞƌ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ďƌŽƵŐŚ ƚ Ă ŶĞǁ ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ƉŚĂƐĞ ƚŽ ŚŝƐ ǁŽƌŬ͕ ďĞĐŽŵŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ĨŽƌ ƚŚĞ Ζ^LJůǀĞƩĞΖ ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ƐŝdžƚLJ ǁŽƌŬƐ ŽĨ Ăƌƚ͘ Ŷ ĂƌƟƐƚ ŝŶ ŚĞƌ ŽǁŶ ƌŝŐŚƚ͕ >LJĚŝĂΖƐ ǁŽƌŬ ŚĂƐ ŝƚƐ ƌŽŽƚƐ ŝŶ ŚĞƌ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ǁŝƚŚ WŝĐĂƐƐŽ ĂŶĚ ŝŶ ŚĞƌ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĂƌƟƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ W Ă ƌŝƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ ŽĨ &ƌĂŶĐĞ͘ / ŵĂŐĞ͗ >LJĚŝ Ă ŽƌďĞƩ ƕ ^ƵŶ ƚ ŚƌŽƵŐŚ ƚ ŚĞ >ĞĂǀĞƐ ƕ Kŝů ĂŶĚ ŚĂƌ Đ Ž Ă ů ŽŶ ŽĂƌĚ ƕ ϱϬdžϲϭĐ ŵ Ξ ;ZŝŐŚ ƚ Ϳ / ŵĂŐĞ͗ >LJĚŝ Ă ŽƌďĞƩ ƕ ^LJůǀĞƩĞ dŚĞ ƌĞĂŵ ŽĨ ŵLJ >ŝĨĞ ƕ t Ăƚ Ğƌ Đ ŽůŽƵƌ ĂŶĚ / ŶŬ ƕ ϰϬdžϱϬĐ ŵ Ξ ;>ĞŌͿ / Z / ϭ - ƚ Ϭϭ dž ͗ ĂŝůLJ ϭϬĂŵ - ϱƉŵ ;^ƵŶĚĂLJ ϭϬĂŵ - ϭƉŵͿ &ƌĞĞ ŶƚƌLJ KZ/'/E > W /Ed/E'^͕ ^ h>WdhZ ͕ Z D/ ^ Θ /E^d >> d/KE^ ǁǁǁ͘ Ă Ěƌŝ Ă ŶŚŝůůĨŝŶĞ Ă ƌ ƚ ͘ĐŽŵͮŝŶĨŽ ΛĂ Ěƌŝ Ă ŶŚŝůůĨŝŶĞ Ă ƌ ƚ ͘ĐŽŵͮǁǁǁ͘ŝǁ Ă ƐƐLJůǀĞ ƚƚ Ğ͘ĐŽŵ ϬϭϮϲϯϳϭϯϴϴϯ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg4NDg=